Stichting Waterfront Hoorn heeft haar belangrijkste doel bereikt en wordt opgeheven

2 april 2017

Stichting Waterfront Hoorn is in 2011 door een aantal maatschappelijk bewuste Hoornse ondernemers opgericht, met als doel de belangen van de Hoornse haven te behartigen en de bevaarbaarheid van het Hoornse Hop te stimuleren en te behouden. Hierbij had de stichting een aantal heldere doelen geformuleerd en zijn merendeels bereikt. De stichting is opgericht in 2011 door Arne Peters, Henk Voorhans, Niels Deen, Henk Hansen en Harold IJskes. Later is Arthur de Rooij als vervanger van Niels Deen tot het bestuur toegetreden. Henk Voorhans en Harold IJskes blijven op persoonlijke titel betrokken bij het maaien van fonteinkruid en mogelijke gebruik van waterplanten als grondstof of energie.

Belangrijkste doel bereikt, geen luwtemaatregelen!
Eind 2016 heeft het ministerie Infrastructuur en Milieu besloten om te stoppen met de plannen voor de aanleg van luwtemaatregelen in het Hoornse Hop. Dit omdat de maatregelen onvoldoende zouden bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Waterfront Hoorn zat zo’n vijf jaar lang aan de participatietafel, heeft initiatiefvoorstellen gedaan en een aantal lobbybrieven geschreven naar de Minister van I&M, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Holland en Flevoland en onderhield nauw contact met de gemeente Hoorn. Om de waterkwaliteit van het Hoornse Hop te verbeteren zag het lange tijd ernaar uit dat er voor de Hoornse havens een aantal opgespoten eilanden of metalen damwanden zouden komen. In de luwte van deze luwte-structuren zouden waterplanten moeten groeien en het “woelige” slib zou moeten zakken tot op de bodem ten behoeve van de fouragering van bepaalde trekvogels. Stichting Waterfront Hoorn was direct al bang dat deze luwtemaatregelen de bereikbaarheid en (nautische en recreatieve) ontwikkeling van de Hoornse Havens ernstig zou gaan hinderen. Waterfront Hoorn was actief tegenstander van deze luwte-structuren en heeft direct actie ondernomen. De stichting heeft samen met andere betrokken organisaties veel tijd gestoken in meetings en heeft heel veel energie gestoken om alternatieven voor de beoogde luwtemaatregelen aan te dragen.

Overlast fonteinkruid
De “Pilot maaien van fonteinkruid in het Hoornse Hop” heeft de provincie Noord-Holland opgenomen in haar collegeprogramma. Dit is mede te danken aan een lobbytraject vanuit Stichting Waterfront Hoorn. De stichting was actief aanwezig bij de voorbereidingen en was ondersteunend in het verzamelen van politieke steun bij gemeentebesturen. Ook werd vanuit Waterfront Hoorn onderzocht of het mogelijk is om fonteinkruid te gebruiken als grondstof of als energie (biomassa).

Overige activiteiten Waterfront Hoorn
Door ideeën opperen, initiatieven te tonen en uit voeren heeft Stichting Waterfront Hoorn zich ook op andere manieren ingezet voor het aantrekkelijker maken van de Hoornse havens en het Hoornse Hop. Zo is bijvoorbeeld in 2013 de botenhelling bij de Schelpenhoek aangelegd, waarbij de stichting een grote rol heeft gespeeld. Ook was Waterfront Hoorn voorstander van het verder recreatief ontwikkelen van het Julianapark ten behoeve van het openbaar houden en de dekking van onderhoudskosten. Waterfront Hoorn heeft in 2013 het historische watervliegtuig Catalina naar Hoorn gehaald voor rondvluchten met als doel op unieke wijze de kansen te laten zien van het prachtige waterfront van Hoorn (ca. 10 km lang!) Verder is er een initiatief genomen om een horecapaviljoen te ontwikkelen in het Julianapark aan de havenkom. Er is inmiddels een horeca-exploitant gevonden die dit idee verder zou willen uitwerken. Ten tijde van de discussie rondom de witte vloot is er een ‘inspiratieschets’ gemaakt met hierin het aanmeren van de schepen van de witte vloot bij het ABC-terrein. Dit in verband met de bereikbaarheid voor bussen. Het idee voor het parkeren van bussen is inmiddels door de gemeente overgenomen. Stichting Waterfront Hoorn heeft een hele hoop energie en tijd gestopt ter promotie van Hoorn vanaf het water, iets wat nodig bleek te zijn. De stichting hoopt dat het iets heeft “neergezet” voor de toekomst voor deze prachtige stad aan het water.


0 reacties